header banner
Default

İntihal Yapmak Ve İntihal Etmek Ne Demek?


Table of Contents

  İntihal kelimesinin kökeni Arapçadır. Arapçadan dilimize geçmiş ve kalıplaşmış olan kelimelerden
  biridir. İntihal kelimesini günlük hayatta pek çok kez duyuyoruz. Dolayısıyla kelimenin anlamını bilmekte
  fayda var.

  İntihal Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

  1. Aşırma

  2. Çalma bir başka malı sahiplenme

  3. Hırsızlık yapma bir şeyi çaktırmadan veya kimsenin görmediği zamanda almak saklamak.
  İntihal Yapmak ve İntihal Etmek Kelimelerinin Anlamı Nedir?
  İntihal yapmak demek bir malı veya başka bir eşyayı kimsenin haberi olmadan çalmak, hırsızlık yapmak
  ve aşırmaktır. İntihal etmek ise bir şeyi aşırmak demektir.

  Sources


  Article information

  Author: Christopher Freeman

  Last Updated: 1703660762

  Views: 925

  Rating: 4.3 / 5 (62 voted)

  Reviews: 95% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Christopher Freeman

  Birthday: 1955-06-07

  Address: 348 Melissa Falls, Arroyoview, MN 66842

  Phone: +4048205380886523

  Job: Forester

  Hobby: Pottery, Dancing, Chess, Playing Chess, Bird Watching, Coin Collecting, Orienteering

  Introduction: My name is Christopher Freeman, I am a Open, unyielding, esteemed, daring, lively, accessible, frank person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.